Výběrové řízení "Ředitel PO Zoologická zahrada Hodonín"

20.06.2010 10:56

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Město Hodonín

prostřednictvím Rady města Hodonína,

v působnosti zřizovatele příspěvkové organizace ZOO Hodonín,

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

 

„Ředitel příspěvkové organizace Zoologická zahrada  Hodonín“

 

Popis práce:  komplexní řízení ZOO s cílem rozvíjet a chránit přírodu, zvelebovat a podporovat ZOO prostřednictvím obchodu a marketingu.

Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje  ZOO, případně stanovování koncepčních záměrů rozvoje chovu zvěře v ZOO.

Požadavky: 

            vysokoškolské vzdělání

            způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, splnění předpokladů dle zák. číslo

            451/1991 Sb.

            manažerské schopnosti a dovednosti s   prokazatelnými manažerskými úspěchy

            praxe v řídící funkci min.  5 let  

            schopnost efektivní implementace obchodní strategie, organizační a komunikační

            schopnosti, schopnost týmové práce a koncepčního myšlení, kreativita, dynamičnost,

            samostatnost a zodpovědnost

            znalost práce na PC

            řidičský průkaz sk. B a připravenost k řízení motorového vozidla

Výhodou:

            přehled a zkušenost práce v ZOO

            aktivní znalost AJ, (případně NJ či jiný světový jazyk)

 

Platové zařazení:  odpovídající platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce a   NV 564/2006 Sb.,

Nástup:  dohodou, pracovní poměr na dobu neurčitou.

Náležitosti přihlášky k výběrovému řízení: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis zájemce.

K přihlášce přiložte:

-     ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

-     výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

-     strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, případně

      dosažených dovednostech a odborných znalostech

-     doklad o splnění předpokladů dle zákona 451/1991 Sb. (osvědčení + čestné 

       prohlášení)

-     koncepci rozvoje a řízení ZOO zpracovanou v rozsahu 2 stran formátu A4 (v českém jazyce, v elektronické podobě)

 

Žádost doručte (poštou nebo osobně) na adresu: Městský úřad Hodonín, kancelář tajemnice, Národní třída 25, 695 35 Hodonín nebo předejte v podatelně úřadu. Žádost doručte v obálce označené „VŘ - ZOO“.

Termín podání žádosti:  do   31.8.2010 do 12:00 h

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Hodoníně dne:   16.6.2010

 

Ing.arch. Milana Grauová

starostka města